Knjiga “Demografski trendovi u Crnoj Gori od sredine 20. vijeka i perspektive do 2050. godine” se sastoji iz tri dijela. U prvom dijelu je dat prikaz demografskog razvoja Crne Gore tokom druge polovine 20. vijeka i prvih godina 21. vijeka. Date su osnovne karakteristike i dinamike obima stanovništva, njihovih komponenti (natalitet, mortalitet i migracije), promjene i karakteristike struktura stanovništva po polu i starosti, kao i regionalni aspekt. U drugom i trećem dijelu objavljuju se projekcije stanovništva za Crnu Goru i regije (Južna, Središnja i Sjeverna), za ukupno stanovništvo po starosti i polu za period od 2005. do 2050. godine. Projekcije stanovništva urađene su u više varijanti po analitičkoj ili kohortno-komponentnoj metodi.

Opširnije na linku: MONSTAT Demografski trendovi