U skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o zdravstvenom osiguranju, Fond za zdravstveno osiguranje je donio dva pravilnika iz oblasti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu osiguranih lica na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.

Novine u odnosu na dosadašnji Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala:

 

 • na Listu pomagala uvršćena su nova pomagala: spoljna portabilna insulinska pumpa i dijelovi za pumpu za osigurana lica do 26 godina života sa utvrđenom indikacijom, ortopedski ulošci za djecu do 18 godina za dvije dijagnoze, inhalator za djecu do 18 godina sa cističnom fibrozom, aparat sa pozitivnim pritiskom sa maskom za neinvazivnu ventilaciju u kućnim uslovima kod teških respiratornih stanja, BAHA aparat za koštano sprovođenje zvuka i Vibrant sistem za koštano sprovođenje zvuka za lica do 26 godina, meka kontaktna sočiva za djecu do 7 godina sa kraćim rokom trajanja, povoljniji uslovi za odobravanje elektromotornih i aktivnih lakih kolica, kao i rezervni djelovi za ova kolica, kohlearni implant i zaušni procesor sa pripadajućim djelovima za lica do 26 godina života, kao i baterije za zaušni procesor za osobe sa ugrađenim kohlearnim implantom, s tim da je na teret Fonda prihvaćeno i servisiranje ovih sofisticiranih slušnih pomaga.
 • pojedina pomagala sa Liste pomagala (npr. neke ortoze) ubuduće će predlagati dokotor specijalista ortoped ili fizijatar iz opštih bolnica, a ne konzilijumi doktora KC CG kao do sada, kod određenih pomagala kod trajnih stanja osiguranika (npr. vještački nos, perike, grudnjaci i dr.) samo prvi put pomagalo predlaže odgovarajući specijalista, drugi i naredni put pomagalo predlaže izabrani doktor, a izdavanje pomagala ovjerava Fond;
 • za određene vrste pomagala utvrđene Listom pomagala za osigurana lica kod kojih je zdravstveno stanje takvo da se ne može očekivati bilo kakva promjena zdravstvenog stanja – trajna stanja (urođeni nedostatak ekstremiteta, urođeni deformiteti, stanje poslije amputacije ekstremiteta, kvadriplegija, paraplegija, cerebralna paraliza, gubitak vida i sl.), pomagala se prvi put odobravaju na način propisan pravilnikom, a svaki naredni put odobrava Fond na osnovu predloga ovlašćenog doktora odnosno konzilijuma doktora, tj. neće se predlozi za pomagala iznositi na Ljekarsku komisiju Fonda, već će se ovjeravati na šalteru;
 • skraćeni su rokovi trajanja za korišćenje pomagala (Brajeva pisaća mašina, reproduktor govora za slijepa lica i govorni softver za slijepa lica);
 • pomagala koja se odobravaju kod rijetkih bolesti ili stanja, za koje Fond nema ugovornog isporučioca, odobravaće se stvarni troškovi koštanja (nabavke) pomagala.

 

Novine u odnosu na dosadašnji Pravilnik o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju:

Proširena je Lista bolesti, stanja i posledica povreda za sledeće dijagnoze:

 • G 11.4 Hereditarna spastička parapareza
 • G 11.4 Mb Charcot-Marie-Tooth  (Hereditarna oboljenja živaca)
 • G 61.8 CIDP – Hronična inflamatorna poliradikuloneuropatija
 • G 71.1 Miotonična distrofija
 • G 80 Paralysis cerebralis infantilis (dječija cerebralna paraliza) do sada je propisano svake godine do navršenih 15 godina života, predlogom Pravilnika je definisano svake treće godine nakon navršenih 15 godina života.
 • G 95.1 Myelopathia vascularis (stanje nakon infarkta kičmene moždine sa zaostalim neurološkim deficitom)
 • S12, S22.0, S22.1, S32.0, S32.7, S32.4, S32.3, S32.5 Fractura vertebrae cervicalis, thoracalis, lumbalis et pelvis (prelom vratnog, grudnog ili lumbalnog pršljena i karlice) s neurološkim deficitom, dato je pravo na još jednu rehabilitaciju u odnosu na važeći pravilnik i
 • Z95.8,  Z95.9  Interpositio grafti aortae
 • Djetetu do 15 godina života, odnosno djetetu do 18 godina života koje boluje od maligne bolesti, koje ima oštećenje mišića i neuromuskularne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autistične poremećaje, psihoze i epilepsiju, odobravaće se pratilac za vrijeme trajanja medicinske rehabilitacije.

 

Izvor i foto: Fond PIO