Priručnik objedinjava relevantne informacije o tome koji su osnovni zadaci organizacije Crvenog krsta u oblasti brige o starim licima. Time organizacija nastoji da se što potpunije uključi u organizovane oblike društvene brige za probleme starijih ljudi. Priručnik je doprinos borbi protiv marginalizacije i isključenosti ove dobne grupe iz socijalnog života.

Publikacija na linku: dignitas-network.org