Na ovim stranicama bavimo se pitanjima vezanim za starije građane i nastojimo da naše vršnjake podstaknemo da se više uključuju u sve procese koji se tiču njih samih pa i u digitalno društvo. Želimo da preko ovih stranica razmjenjujemo informacije i ideje, da se povezujemo i zajedničkim snagama djelujemo u korist naše generacije, mlađih generacija i ukupne zajednice.

Članovi NVU Naše doba 2012

Naše doba je doba kada možemo da se posvetimo onome za što ranije nijesmo imali vremena. Želimo da iskoristimo svoje snage , ideje i iskustva, da budemo kreativni i nadoknadimo bar dio onoga što još nijesmo stigli da uradimo.

Demografski podaci pokazuju da raste udio starijeg stanovništva u ukupnom stanovništvu Crne Gore. Sada je svaki peti stanovnik stariji od 60 godina, a predviđa se da će oko 2030. godine u toj dobnoj skupini biti svaki četvrti. Ovakvo stanje zahtijeva da se okruženje bolje prilagođava i tim grupama stanovništva.

Osnovali smo Nevladino udruženje „Naše doba” 2012. godine kako bismo podsticali zajednicu da posveti pažnju potrebama i sposobnostima starijih ljudi i da se usmjeri na aktiviranje potencijala starijih, a ne samo na pružanje usluga pasivnim korisnicima. Istovremeno, nastojimo da starije građane podstaknemo da se sami angažuju kako bi doprinijeli rješavanju pitanja svoje generacije i poboljšanju kvaliteta života. Pri tome računamo na saradnju sa mlađim generacijama.

Afirmišemo pristup – stariji su resurs, a ne teret.

Naša vizija

Stariji ljudi aktivni i ravnopravni članovi crnogorskog društva.

Naša misija

Unapređenje položaja starijih osoba i podsticanje njihovog aktivnog učešća u zajednici kroz promovisanje aktivnog starenja, volonterizma, generacijske i međugeneracijske saradnje.

Naše djelatnosti:

  • angažovanje volontera u društvenim akcijama
  • edukacija i aktiviranje kreativnih potencijala starijih ljudi
  • zalaganje za cjeloživotno učenje
  • podsticanje grupa za samopomoć
  • uključivanje starijih u društvene procese
  • podrška mlađim generacijama u rješavanju njima važnih pitanja
  • zalaganje za rješavanje pitanja važnih za položaj starijih građana (standard, zapošljavanje, zdravlje, socijalne usluge, kultura…)
  • saradnja sa institucijama sistema i civilnim sektorom

NVU „Naše doba” članica je Mreže IRIS , Koalicije SPEED UP i Mreže Dignitas.

Mreža IRIS je program za unapređenje socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnog društva (Arbeiter-Samariter-Bund, Germany u partnerstvu sa SOLIDARom iz Belgije, Lokalnom Inicijativom Razvoja LIR iz BIH, Centrom za pravnu pomoć i regionalni razvoj CLARD sa Kosova, SOS Telefonom za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Podgorica, Organizacijom za građanske inicijative iz Hrvatske OGI i Edukacionim centrom iz Srbije).

Koalicija SPEED UP (Social Policies, Entrepreneurship, Employment, Dialogue UPgrading) jeste projekat za jačnje uloge civilnog društva u daljoj harmonizaciji crnogorskih socijalnih politika sa standardima EU i davanje doprinosa procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, podržan od Evropske komisije posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.

Mreža Dignitas okuplja organizacije civilnog društva koji se bave pružanjem podrške starijoj populaciji. Osnovana je u okviru regionalnog projekta Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba, u koji su uključene organizacije iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore. Partner na projektu u Crnoj Gori je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a rad Mreže podržavaju Zavod za socijalnu i dječju zaštitu i Ministarstvo zdravlja. Regionalni projekat je finansiran iz fondova EU, uz podršku Austrijske agencije za razvoj i Austrijskog Crvenog krsta.

Bilans 2013

Bilans 2014