Osiguranim licima Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dostupno je „podizanje” ljekova na recept na osnovu propisane pozitivne liste ljekova za čiji trošak teret snosi fond. Lista je formirana da obuhvati osnovne ljekove iz svake grupe i da pri tome obezbijedi osnovne potrebe pacijenata – Osnovna lista ljekova

Za ljekove koji ne pripadaju ovoj listi pacijenti moraju sami da snose trošak. Takođe, ova lista ljekova je podložna promjenama.

Koliko ste upoznati sa svojim pravima?

Osigurano lice ostvaruje pravo na ljekove sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje na osnovu propisanog recepta.

Lista ljekova sadrži lijekove koji se izdaju na recept i ljekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama.

Na jedan recept može da se propiše samo jedan lijek, u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju pacijenta i prirodi bolesti, sa naznakom o doziranju i načinu upotrebe lijeka, a najviše u količini koja je dovoljna za liječenje do 30 dana, ako Pravilnikom o obrascu i sadrzini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova nije drugačije propisano.

Bliži način i postupak ostvarivanja prava na ljekove propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja («Sl. list RCG» br. 69/06).

Na jedan recept može da se propiše samo jedan lijek, u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju pacijenta i prirodi bolesti, sa naznakom o doziranju i načinu upotrebe lijeka, a najviše u količini koja je dovoljna za liječenje do 30 dana, ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

Recept može da bude:

– obnovljiv (višekratni) recept – ORp;

– neobnovljiv (jednokratni) recept – NRp;

– poseban recept – PRp;

– ograničen recept – OgRp.

Na obnovljiv (višekratni) recept propisuje se lijek koji se koristi za dugotrajnu upotrebu ili za liječenje hroničnih bolesti ili smetnji koje se ponavljaju. Na osnovu obnovljivog recepta lijek se izdaje najviše tri puta. Obnovljiv recept ne može da bude ručni recept. Obnovljiv recept sadrži oznaku “ORp” i oznaku “repetatur” ili “ponoviti” ako se propisani lijek na taj recept ponovo izdaje. Broj ponovnog izdavanja lijeka označava se na receptu rimskim brojem i slovima.

Na neobnovljiv (jednokratni) recept propisuje se lijek koji se izdaje jednokratno. Neobnovljiv (jednokratni) recept sadrži oznaku “NRp” i oznaku “non repetatur” ili “ne ponoviti”. Neobnovljiv recept važi mjesec dana od dana propisivanja.

Na ograničen recept propisuje se lijek namijenjen za upotrebu u specijalizovanim oblastima, i to, lijek koji je zbog svojih farmaceutskih obilježja ili zbog zaštite javnog zdravlja, namijenjen za liječenje samo u bolničkim zdravstvenim ustanovama sa odgovarajućom dijagnostičkom opremom, bez obzira što su primjena i kontrola moguće i na drugom mjestu. Ograničen recept sadrži oznaku “OgRp”.

 Ako je na receptu propisan lijek antibiotskog dejstva, recept važi tri dana od dana propisivanja, a ako je propisan lijek koji sadrži droge i druge supstance koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju droga, recept važi pet dana od dana propisivanja.

Recept kojim je propisan lijek za koji se zbog ugrožavanja zdravlja i sigurnosti pacijenta ne smije izdati drugi odgovarajući lijek, sadrži oznaku “Ne zamjenjuj!”, a recept ovjerava doktor svojim potpisom.

Izvor: FZOCG

Foto: Internet