Informator je pripremljen u okviru projekta Socijalnom inkluzijom do jednakih mogućnosti, koji realizuju Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i NVO Ruža, uz podršku Vlade Crne Gore, posredstvom Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Ovaj Informator ima za cilj da pruži podršku informisanju i savjetovanju u vezi sa ostvarivanjem prava na socijalnu i dječju zaštitu u Crnoj Gori. Informator sadrži: pregled osnovnih prava i usluga; uslove, procedure i uputstva za njihovo korišćenje; primjere formi obrazaca i zahtjeva, kontakte relevantnih institucija i druge korisne informacije.

Opširnije na linku: Informator o pristupu socijalnoj i dječjoj zaštiti u Crnoj Gori, CEDEM