Projekat je realizovan od decembra 2017. do kraja septembra 2018. godine u sklopu Inicijative za socijalno uključivanje starijih – regionalnog projekta, koji finansiraju evropski fondovi, Austrijski Crveni krst, Austrijska agencija za razvoj i Crveni Krst Crne Gore.
• Za tri grupe polaznika – starijih početnika održan je osnovni kurs za korišćenje računara i to u periodima: 5. februar – 2.mart; 13. mart – 10. april; 15. maj – 7. jun 2018.
Kurs je završilo 28 polaznika – članova Udruženja penzionera i članova NVU Naše doba. Za 24 časa obuke naučili su da koriste Word, pretraživač i elektronsku poštu.
• Zahvaljujući podršci Inicijative u periodu februar – septembar redovno je funkcionisao sajt www.nasedoba i FB stranica NVU Naše doba. U tom vremenu na sajtu je objavljeno oko 70 priloga.
Ovime smo približili informatičko-komunikacijske tehnologije pripadnicima starijih generacija.
Popularizovanjem informatičko-komunikacijske tehnologije među starijima doprinosimo primjeni koncepta cjeloživotnog učenja i u javnosti promovišemo princip Stariji kao resurs, a ne teret.