Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Socijalna i dječja zaštita je djelatnost kojom se obezbjeđuju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni pojedincu i porodici sa nepovoljnim ličnim ili porodičnim okolnostima, koji uključuju prevenciju, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku. Socijalna i dječja zaštita je djelatnost od javnog interesa. Ostvarivanje javnog interesa u socijalnoj i dječjoj zaštiti obezbjeđuju Crna Gora  i lokalna samouprava  pod uslovima i na način propisan zakonom. Opširnije na linku: Zakon o socijalnoj i dječjoj...

Više...

AGE Platform Europe/ Towards an Age-friendly EU by 2020

Together with a large group of partners, AGE is campaigning for the launch of an EU Covenant on Demographic Change. Such Covenant would create the necessary political framework to bring together local and regional authorities – and other stakeholders across the EU – who want to develop smart and innovative solutions to support active and healthy ageing, develop age-friendly environments and coordinate better their action toward the relevant Europe 2020 Strategy objectives. For more details, please follow the link below: AGE Platform Europe/ Towards an Age-friendly EU by...

Više...

Stanovništvo prema aktivnosti u Crnoj Gori, Popis 2011. godine

Popis koji se prema međunarodnim preporukama sprovodi svakih deset godina, proces je prikupljanja, obrade i objavljivanja demografskih, ekonomskih, obrazovnih, migracionih, etničko kulturoloških i socijalnih podataka koji se odnose na stanovništvo zemlje u određeno vrijeme. Takođe, popisom se dobijaju podaci o broju domaćinstava i stanova kao i o njihovim karakteristikama. Popisom su obuhvaćeni državljani Crne Gore, državljani Crne Gore i strani državljani, strani državljani i lica bez državljanstva, koja imaju prebivalište (stalno ili privremeno) u Crnoj Gori, bez obzira da li se u vrijeme popisa nalaze u Crnoj Gori ili u inostranstvu, bez obzira da li u vrijeme popisa posjeduju lična identifikaciona dokumenta i bez obzira da li žive u stanu, drugim objektima ili na javnim površinama. Stanovništvo predstavljaju lica sa uobičajenim mjestom boravka u Crnoj Gori. Opširnije na linku:  MONSTAT Popis...

Više...

Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj zajednici

U okviru projekta „ Unaprijeđenje socijalne inkluzije“ koji sprovodi UNDP CO Crna Gora zajedno sa Ministartsvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske Unije (DEU) kroz fondove IPA 2010. , komponenta 2. odnosi se na oblast reforme sistema socijalne zaštite u Crnoj Gori. Ovu komponentu sprovodi UNDP, a program je usmjeren na izgradnju i jačanje institucionalnih mehanizama i kapaciteta nosilaca razvoja socijalnih servisa u lokalnoj zajednici. Opširnije na linku: Nalazi i preporuke za razvoj socijalnih servisa u lokalnoj...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Novi komentari

Arhiva