Sajt je rezultat projekta koji je podržao Crnogorski Telekom u programu „Za svako dobro 2015”. Projekat realizuje NVU Naše doba uz stručnu pomoć NVO Digitalizuj.me.

Autor: Jelena Milošević

European Commission, Innovation for active & healthy ageing

The first European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing took place in Brussels on 9 and 10 March 2015. Over 1400 leaders from government, civil society, investment and finance, industry and academia discussed how Europe can transform demographic change into opportunities for economic growth and social development. The event was organized by the European Commission in collaboration with the Active and Assisted Living (AAL) Programme, AGE Platform Europe, the European Connected Health Alliance (ECHAlliance) and Knowledge for Innovation (K4I). For more details, please follow the link below: European Commission, Innovation for active & healthy...

Više...

Komparativna analiza uloge civilnog društva na Zapadnom Balkanu, SeConS

Ova studija nastala je u okviru projekta „Unapređenje pružanja usluga socijalne zaštite u Jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva“  koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi ASB (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschland e.V.) u saradnji sa Edukacionim centrom iz Leskovca, LIR – Civilno društvo iz Banjaluke, Centrom za pravnu pomoć i regionalni razvoj iz Prištine, SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, Organizacijom za građanske inicijative iz Osijeka i mrežom Solidar iz Brisela. Ciljevi ove studije su da se prikaže pravni i institucionalni okvir za pružanje usluga socijalne zaštite od strane nevladinih organizacija (NVO) i prikaže uloga NVO-a u pružanju usluga socijalne zaštite, da se ukaže na teme i probleme koji bi trebalo da budu predmet javnih debata i da se formulišu preporuke i primjeri dobre prakse koji će biti predstavljeni ključnim akterima u svakoj od zemalja koje su analizom pokrivene. Opširnije na linku: Komparativna analiza uloge civilnog društva na Zapadnom...

Više...

Projekat – Život i u domu

Projekat “Život i u domu” je realizovan uz pomoć donacija iz fondova EU, uz podršku Mreže IRIS – Programa za unapređenje socijalnih usluga u Jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnog društva. U okviru projekta realizovane su sljedeće aktivnosti: Posjete ustanovama za stare i istraživanje  Sprovedene su ankete i grupni intervjui u Domu u Risnu  i Domu u Bijelom Polju  o uslovima života u domu (prednosti i nedostaci)  O stvaranju realne slike života u domu (predrasude i razbijanje predrasuda)  O optimalnim načinima stanovanja i brige za starije   Za više informacija o  nalazima i preporukama  projekta “Život i...

Više...

Strategija obrazovanja odraslih 2015-2025.

Strategija obrazovanja odraslih za Crnu Goru razrađuje principe koje je postavio Zakon o obrazovanju odraslih. Strategijom su date smjernice kojima će Crna Gora u narednoj deceniji težiti obrazovanju odraslih. Za sprovođenje Strategije obrazovanja odraslih, Vlada Crne Gore će donijeti “Plan obrazovanja odraslih”, koji se u skladu sa Zakonom donosi za period od četiri godine. Na osnovu Plana Ministarstvo prosvjete, na prijedlog Centra za stručno obrazovanje, donosi Godišnji plan obrazovanja odraslih, za svaku jedinicu lokalne samouprave, sa definisanim aktivnostima, nosiocima aktivnosti i potrebnim sredstvima za njihovo ostvarivanje. Opširnije na linku: Strategija obrazovanja...

Više...

Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine, Zavod za statistiku Crne Gore

U ovoj studiji predstavljeni su i analizirani rezultati projekta „Izrada demografskog modela za projekciju stanovništva do 2060. godine, sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore”. Projekat je imao za cilj izradu demografskog modela za projekciju stanovništva Crne Gore do 2060. godine kao i detaljnu analizu ključnih demografskih struktura u posljednjih dvadeset godina, po popisnim periodima. Studija se bazira na podacima iz Popisa stanovništva, stanova i domaćinstava 2011. godine, ali i podacima Popisa sprovedenih 1991. godine i 2003. godine, kao i drugim raspoloživim podacima koji su rezultat redovnih istraživanja koje sprovodi Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Opširnije na linku: MONSTAT Demografska analiza do...

Više...

Erste banka

Veličina slova

  • A  A  A  

Novi komentari

Arhiva